ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (รุ่นโครงการพิเศษฯ) ในระดับ Fellow, HEA Fellowships
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (รุ่นโครงการพิเศษฯ) ในระดับ Fellow, HEA Fellowships