โลโก้สำนักวิชา
ผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
ผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
ผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565 – Foods 95%
รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ และ รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
ผศ.ดร. จันทิรา วงศ์เณร อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม