คะแนนประเมินสำนักวิชา ปี65
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้คะแนนผลการประเมินสำนักวิชาประจำปี 2565  39.53 และคะแนนรวมผลการประเมินของกลุ่มศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย โครงการหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งงานบริหารทั่วไปและงานธุรการของสำนักวิชา ปีงบประมาณ 2565 ได้คะแนน 38.38 จากคะแนนเต็ม 40คะแนน เป็นอันดับ 1 ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์