คะแนนประเมินผลปฏิบัติงาน65

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ที่ได้รับผลประเมินการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป (ระดับดีเยี่ยม) ประจำปีงบประมาณ 2565

คะแนนประเมินผลปฏิบัติงาน65
ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์(รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ที่ได้รับผลประเมินการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป (ระดับดีเยี่ยม) ประจำปีงบประมาณ 2565