ผลการประเมินดีเยี่ยมปี65
ผลประเมินการปฏิบัติปี65

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับผลประเมินการปฏิบัติงานตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป (ระดับดีเยี่ยม) ประจำปีงบประมาณ 2565