รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
พร้อมกับทีมศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์ เกษตร ม.วลัยลักษณ์
เข้าร่วมการอบรมเกษตรกรกิจกรรมย่อยพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (เวทีที่1)
ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรควบคุมโรคพืชและกำจัดศัตรูพืช เพื่อลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยจากสารเคมี