บริการวิชาการ อ.วาริน
บริการวิชาการ อ.วาริน
บริการวิชาการ อ.วาริน
รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฎิบัติการของศูนย์ผลิตและบริการชีวภัณฑ์เกษตร ม.วลัยลักษณ์ ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมย่อย บริการการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ แปลงปี 2565 แปลงปีที่ 2 มังคุด ณ ศาลาประชาคม ม.6 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
📌 หัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับ “การผลิตพืชปลอดภัย เพื่อลดต้นทุนการผลิตมังคุด”
แก่เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด