สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ’66 กิจกรรมมีดังนี้ ทำเทียนเจลหรรษาและกิจกรรมเรียนรู้การปลูกผัก จากร้านกล้าดี  ณ อาคารสถาปัตยกรรม ม.วลัยลักษณ์ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”