โลโก้สำนักวิชา
SDG2

ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 (ร้านกล้าดี)

ความเป็นมาและความสำคัญ

     สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับมอบหมายจามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำเนินงานศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 เพื่อจุดประสงค์จะน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9 ไปเป็นแนวปฏิบัติให้เห็นผลเชิงประจักษ์ รวมทั้งการใช้นวัตกรรมหรือกึ่งนวัตกรรมด้านการเกษตรที่จะเป็นตามกรอบและทิศทางของประเทศ คือ Thailand 4.0 เน้นการผลิตตามวิถีเกษตรอินทรีย์ มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การแปรรูปผลผลิต และการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีรายได้กลับมาในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการร่วมกันของเครือข่ายเกษตรกรผู้สนใจเพื่อการจำหน่ายผลผลิต
       นอกจากนี้ศูนย์ฯ นี้จะเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และเรียนรู้ที่สำคัญของเกษตรกร นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าศึกษา อบรม เรียนรู้องค์ความรู้ และน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปปฏิบัติเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของเกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตร

พื้นที่ของศูนย์สาธิตพัฒนานวัตกรรมเกษตร มีจำนวน 10 ไร่ แบ่งพื้นที่เพื่อการผลิต ดังนี้
1. ทางด้านพืช 
การผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยมีการปลูกผักกางมุ้ง นวัตกรรมการปลูกพืชแนวตั้งโดยการใช้วัสดุปลูกที่เป็นผลงานจากวิจัยของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร นวัตกรรมการปลูกข้าวโดยใช้น้ำน้อย การปลูกไม้ผลอินทรีย์ สมุนไพร เสาวรส องุ่น เมล่อน ปาล์มน้ำมัน การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
2. ทางด้านสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจโดยการผลิตอาหารสัตว์ อินทรีย์ ทดสอบการเลี้ยงด้วยสัตว์เศรษฐกิจด้วยอาหารอินทรีย์ ได้แก่ การเลี้ยงเป็ดไข่ ร่วมกับการเลี้ยงปลา
3. ทางด้านประมง
การเลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง ทดสอบนวัตกรรมการให้อาหารโดยเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติที่มีการควบคุมโดยใช้แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaponics)
4. ทางด้านการแปรรูป
การนำผลผลิตที่ผลิตได้จากศูนย์ฯ แปรรูปเพื่อการจำหน่าย ได้แก่ ไส้กรอกปลานิล ไข่เค็ม
ผักสด ไอศกรีมฟักข้าว โยเกิร์ตฟักข้าว ไซเดอร์ผลไม้/น้ำส้มสายชูหมัก
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านกล้าดี บริษัทจำลองของสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร