โลโก้สำนักวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ               Master of Science Program in Agriculture (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขา
ภาษาไทย :                ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
                                  ชื่อย่อ   วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ :          ชื่อเต็ม  Master of Science (Agriculture)
                                 ชื่อย่อ   M.Sc. (Agriculture)

ปรัชญา/ความสำคัญ
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดี ในศาสตร์เฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและรู้เท่าทันเทคโนโลยี คือ เป็นผู้ที่ “รู้ดีศาสตร์เกษตร ทันสมัย วิจัยเป็น” รวมถึงสามารถทำการผลิตหรือให้คำแนะนำการผลิตทางการเกษตร แบบ zero waste หรืออาจจะเป็นนักเกษตรอัจฉริยะ จากการ       ทำวิจัยในพื้นที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา             สาขาเกษตรศาสตร์ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถทำวิจัยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศในสำนักวิชา เช่น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง และศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร หน่วยวิจัยพืชเขตร้อน เป็นต้น เพื่อทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนโดยเป็นหลักในถิ่น และเพื่อการวิจัยในเชิงลึกเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นมหาบัณฑิตเกษตรอัจฉริยะ สร้างนวัตกรรมที่ไม่ผลิตสิ่งเหลือเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. มีความสามารถในการทำวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ/หรือนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
  4. มีทักษะการทำงานเป็นทีม รักองค์กร มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
  5. มีจรรยาบรรณ มีจิตสาธารณะ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1) อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
2) ทำงานในบริษัทเอกชน
3) เป็นผู้ประกอบการ เช่น อาชีพทางการเกษตร (smart farmer) ตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเกษตรตั้งบริษัทห้างร้าน จำหน่ายอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียม (285,000 บาท/คน/ปี) (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
ค่าธรรมเนียม (210,000 บาท/คน/ปี)–สำหรับนักศึกษาคนไทย)

โครงสร้างหลักสูตร

                 ก. แผน ก แบบ ก 1         จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร             36      หน่วยกิต

           1) หมวดวิทยานิพนธ์                                                                      36 หน่วยกิต

                 ข. แผน ก แบบ ก 2         จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร             36      หน่วยกิต

           1) หมวดวิชาบังคับ                                                                2 หน่วยกิต   
           2) หมวดวิชาเลือก                                                                12 หน่วยกิต
           3) หมวดวิทยานิพนธ์                                                            22 หน่วยกิต