โครงการสีเขียว สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

A Brief History of Walailak University 

        Walailak University is 26 years on 29th March 2018. However, a movement by the locals to have a university in Nakhon Si Thammarat Province started some 50 years ago, in 1967.But it took 12 years before Members of the Parliament from Nakhon Si Thammarat first proposed to the Parliament in 1979 a legislation to establish a university in the province. A stronger momentum gathered five years later in 1984 when a group of influential locals of Nakhok Si Thammarat set up “A Group to Campaign for a University in Nakhon Si Thammarat”. Finally, in April 1990, the Cabinet passed a resolution to formally establish a university in Nakhon Si Thammarat. In February 1992, the late King, King Bhumibol Adulyadei,King Rama IX, named the University “Walailak University”, after the second name of his youngest daugther, Princess Chulabhorn Walailak.On the 29th March 1992, the Late King Bhumibol Adulyadej formally approved the legislation establishing Walailak University. The 29th of March became the Foundation Day of the University.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีแผนการดำเนินการหลักตามนโยบาลของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้จาก https://green.wu.ac.th/ 

1.ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่ที่อาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

2. ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

3. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

  • อาจารย์ จำนวน 22 คน
  • เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 7 คน
    รวมทั้งหมด  29 คน

1.การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

2.การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน
 -ไม่มี-

3.ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561

 

 

 

4.โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-ไม่มีข้อมูล-

4.1 โครงการ “กล้าดี รักน้อง รักษ์โลก”

4.2 การใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ 

4.3 การลดการใช้โฟมและอื่นๆ

 

4.4 การปลูกต้นไม้

4.5 นโยบายการอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน
-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 30 นาที ก่อนเลิกงาน

-ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

1.นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

-การใช้ปิ่นโต กล่องข้าวพลาสติก และแก้วเก็บความเย็น หลอดดูน้ำอลูมิเนียม แทนการใช้ถุงหรือแก้วพลาสติก

–การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

– การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร

2. โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

-การคัดแยกขยะ

3. การจัดการขยะมีพิษ
– ไม่มี –

4. การจัดการขยะอินทรีย์
– ไม่มี –

5. การบำบัดขยะอนินทรีย์
– ไม่มี –

6. การจัดการน้ำเสีย
– ไม่มี –

1.โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
-ไม่มี-

2.การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
-ไม่มี-

3.การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีปรสิทธิภาพ
-ไม่มี-

4.นโยบายอนุรักษการใช้น้ำของหน่วยงาน
-ไม่มี-

1.จำวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

จำนวนจักรยานทั้งหมดของหน่วยงาน 5 คัน

2.ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับการลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำรถไฟฟ้า ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้ามวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายใน ให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยระบบขนส่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเส้นทางครอบคลุมถึง สำนักวิชาฯ ซึ่งหากจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าต้องใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วง

3.นโยบายการใช้รถจักรยานและทางเดินเท้า

1.รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

IAE61-193 การฝึกงานพื้นฐานการเกษตร 3

FIS60-312 สาหร่ายและพรรณไม้น้ำ

ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน

2.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

3.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

-ไม่มี-

4.จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

5.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

6.จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

7.โครงการวิจัย

7.1 โครงการวิจัย การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา (Aquaponic project)

7.2 โครงการต้นปุ๋ย (Manure Tree project)