โลโก้สำนักวิชา

โครงการสีเขียว สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีแผนการดำเนินการหลักตามนโยบาลของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้จาก https://green.wu.ac.th/ 

1.ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่ที่อาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

2. ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

3. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

  • อาจารย์ จำนวน 22 คน
  • เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 7 คน
    รวมทั้งหมด  29 คน

1.การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

2.การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน
 -ไม่มี-

3.ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561

 

 

 

4.โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-ไม่มีข้อมูล-

4.1 โครงการ “กล้าดี รักน้อง รักษ์โลก”

4.2 การใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ 

4.3 การลดการใช้โฟมและอื่นๆ

 

4.4 การปลูกต้นไม้

4.5 นโยบายการอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน
-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 30 นาที ก่อนเลิกงาน

-ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

1.นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

-การใช้ปิ่นโต กล่องข้าวพลาสติก และแก้วเก็บความเย็น หลอดดูน้ำอลูมิเนียม แทนการใช้ถุงหรือแก้วพลาสติก

–การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

– การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร

2. โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

-การคัดแยกขยะ

3. การจัดการขยะมีพิษ
– ไม่มี –

4. การจัดการขยะอินทรีย์
– ไม่มี –

5. การบำบัดขยะอนินทรีย์
– ไม่มี –

6. การจัดการน้ำเสีย
– ไม่มี –

1.โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
-ไม่มี-

2.การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
-ไม่มี-

3.การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีปรสิทธิภาพ
-ไม่มี-

4.นโยบายอนุรักษการใช้น้ำของหน่วยงาน
-ไม่มี-

1.จำวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

จำนวนจักรยานทั้งหมดของหน่วยงาน 5 คัน

2.ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับการลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำรถไฟฟ้า ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้ามวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายใน ให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยระบบขนส่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเส้นทางครอบคลุมถึง สำนักวิชาฯ ซึ่งหากจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าต้องใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วง

3.นโยบายการใช้รถจักรยานและทางเดินเท้า

1.รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

IAE61-193 การฝึกงานพื้นฐานการเกษตร 3

FIS60-312 สาหร่ายและพรรณไม้น้ำ

ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน

2.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

3.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

-ไม่มี-

4.จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

5.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

6.จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

7.โครงการวิจัย

7.1 โครงการวิจัย การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา (Aquaponic project)

7.2 โครงการต้นปุ๋ย (Manure Tree project)