ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ”

 ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ” :

วันที่ 6 มกราคม 2563 : 13.00-15.00 น. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.นฤมล มาแทน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ อ.ดร.อรรถกร พรมวี อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรให้เกียรติมาบรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ ห้อง 206 อาคารเรียนรวม 5 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาตัวเองเพื่อการทำงานในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา AGR60-311 การส่งเสริมการเกษตร ภาคการศึกษา2/2562
#เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
#สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์