Home / กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

เรียนปฏิบัติการวิชา ANS-360 ของนักศึกษาสัตวศาสตร์

นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เรียนปฏิบัติการนอกห้ …

Read More »

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ สาขาเทคโนโลยีอาหาร

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื …

Read More »

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร ของนักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร ของนักศึกษาสั …

Read More »

นายสหรัตน์ ทองวุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สหกิจศึกษาที่ universiti putra malaysia ประเทศมาเลเซีย

นายสหรัตน์ ทองวุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสต …

Read More »