นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการเกษตรฯ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “Walailak Startup Boot Camp 2020 #1

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการเกษตรฯ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม
“Walailak Startup Boot Camp 2020 #1 กับการเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา IAE61-221 E-commerce for Agriculture

ขอบคุณ Startup Walailak ที่จัดกิจกรรมดีดีค่ะ

ขอบคุณภาพจากเพจ Startup Walailak 😃