ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ระดับภาคใต้

ผลงานวิจัย “ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส (ชีวภัณฑ์มาตรฐานส …

Read More »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครงานผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

🌹สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครงานผู้ที่ไ …

Read More »

เรียนเกษตรและอาหารยุคใหม่เน้นนวัตกรรมสร้างคน สร้างชุมชน พัฒนาชาติ

เรียนเกษตรและอาหารยุคใหม่เน้นนวัตกรรม สร้างคนสร้าง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.มนัส ชัยจันทร์ ที่ได้รับการรับรองการสอนในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ (UKPSF)

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ …

Read More »

ผศ.ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม อาจารย์สาขาประมง กับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554

🌹บ้าน สทก…มุ่งสู่ปีที่ 28 ปีแห่งความรุ่งโรจน …

Read More »

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow

🏠บ้าน สทก..มุ่งสู่ปีที่ 28 ปีแห่งความรุ่งโรจน์ ภาค …

Read More »

อาจารย์คุณภาพของบ้าน สทก..ได้รับใบรองรองจาก The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow ถึง 6 ท่าน

😍บ้าน สทก…มุ่งสู่ปีที่ 28 ปีแห่งความรุ่งโรจน …

Read More »

รางวัลผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ของคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

🌹บ้าน สทก ภูมิใจใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรและอาหารใ …

Read More »

มาดูกุ้งก้ามกรามเกยตื้นได้ที่ บ้าน สทก..ทำไมต้องมาเกยตื้นในคอนโดกุ้ง?..มาไขความสงสัยกับ รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

🦞มาดูกุ้งก้ามกรามเกยตื้นได้ที่ บ้าน สทก..ทำไมต้องม …

Read More »

อาจารย์รุ่นใหม่ของบ้าน สทก. มีผลการประเมินสอนระดับดีเยี่ยม

  🌹บ้าน สทก…มุ่งสู่ปีที่ 28 ปีแห่งความร …

Read More »