Previous
Next

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

   ข่าวประชาสัมพันธ์

 
คะแนนประเมิน AUNQA ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้เข้าร่วมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA และได้คว้าคะแนน 4.72 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

อ่านเพิ่มเติม »

   ข่าวรางวัลและผลงาน


   ข่าวกิจกรรมสำนักวิชา

 
ปชส.รร.สวนกุหลาบ

คณาจารย์บ้าน SAF เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์ (วิชาเอกเกษตรกรรม) ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »
ปชส.รร.ชะอวด

คณาจารย์บ้าน SAF เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์ (วิชาเอกเกษตรกรรม) ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา และโรงเรียนชะอวด เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »

คณาจารย์บ้าน SAF เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 65 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »

   ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

 

   ข่าวศิษย์เก่า

 

   ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

   ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ

 
ประชุมเชิงปฎิบัติการ

รศ.ดร. วาริน อินทนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการ เชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 65 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »
บรมกลุ่มแม่บ้านเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน​

เมื่อวันที่​ 17​ และ 18 มีนาคม​ 2565​ ที่ผ่านมา​ คณาจารย์และนักศึกษา​ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์​บริการ​วิชาการ​ และกรมประมง​ จัดอบรมกลุ่มแม่บ้านเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน​

อ่านเพิ่มเติม »

  ห้องแนะแนวออนไลน์ SAF

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจัดทำรายการห้องแนะแนว SAF ขึ้นเพื่อให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเรียนด้านเกษตรศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์อาหาร โดยคณาจารย์ของสำนักวิชาฯ จะเล่าเรื่องราวในห้วข้อต่างๆ ให้น้องๆ ฟัง เพื่อให้น้องๆ เห็นภาพว่าเรียนสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์อาหารเราเรียนเกี่ยวกับอะไร และจบออกไปแล้วเราสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

   SAF จี๊ดจ๊าด

 

 SAF จี๊ดจ๊าด คลิปรายการที่จะพาทุกคนมาพบกับการเรียน การใช้ชีวิต การทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม บ้าน SAF ของเรา รับรองความจี๊ดจ๊าดโดยสมาชิกบ้าน SAF