โลโก้สำนักวิชา
Previous slide
Next slide

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 5 นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และเมล่อนปลอดภัย” ร้านกล้าดี ม.วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »
Manuscript ’s Camp 2023

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ใหม่ของสำนักวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม Manuscript ’s Camp 2023-เส้นทางพิชิตการตีพิมพ์ SCOPUS Q1 ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุมวิชาการ NUCA2023

นักศึกษาและคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8  The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (NUCA) ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการเกษตร สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »
บริการวิชาการ อ.วาริน

รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »
บริการวิชาการ อ.วาริน

รศ.ดร.วาริน อินทนา ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฎิบัติการในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมย่อย บริการการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ศาลาประชาคม ม.6 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »
บริการวิชาการ อ.วาริน

รศ.ดร.วาริน อินทนา พร้อมกับทีมศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์ เกษตร ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมเกษตรกรกิจกรรมย่อยพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (เวทีที่1)ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »