Previous
Next

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   ข่าวรางวัลและผลงาน


   ข่าวกิจกรรมสำนักวิชา

 

คณาจารย์บ้าน SAF เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์ (วิชาเอกเกษตรกรรม)ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง และโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม »

   ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

 

   ข่าวศิษย์เก่า

 

   ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

   ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ

 

  ห้องแนะแนวออนไลน์ SAF

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจัดทำรายการห้องแนะแนว SAF ขึ้นเพื่อให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเรียนด้านเกษตรศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์อาหาร โดยคณาจารย์ของสำนักวิชาฯ จะเล่าเรื่องราวในห้วข้อต่างๆ ให้น้องๆ ฟัง เพื่อให้น้องๆ เห็นภาพว่าเรียนสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์อาหารเราเรียนเกี่ยวกับอะไร และจบออกไปแล้วเราสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

   SAF จี๊ดจ๊าด

 

 SAF จี๊ดจ๊าด คลิปรายการที่จะพาทุกคนมาพบกับการเรียน การใช้ชีวิต การทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม บ้าน SAF ของเรา รับรองความจี๊ดจ๊าดโดยสมาชิกบ้าน SAF