Home / ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม / เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่ มีทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 ทุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่ มีทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 ทุน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่ มีทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัครทุน
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3.เป็นบุตรเกษตรกรหรือมีความสนใจทางด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (พร้อมแนบเอกสารผลงาน)

ผลการเรียนระหว่างรับทุน
1.ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หลังจากภาคการศึกษาที่3 ในแต่ละชั้นปี
2.มีความประพฤติดี ไม่ถูกลงโทษทางวินัย
3.ต้องปฏิบัติงานในศูนย์สมาร์ทฟาร์มหรือศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

สมัครเรียน กดเลย https://entry.wu.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/IAE.WU/

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันพุธ ที่ …